Läsanvisning

Sfiväst har tre ingångar. En riktar sig till arbetslag med lärare och annan pedagogisk personal. Den andra är till för rektorer och andra ledare för sfi-verksamhet. Den tredje ingången är mindre i omfattning och riktar sig till politiker och tjänstemän som vill veta mer om vad sfi är.  

Innehållet är indelat i ett antal kapitel - eller moduler - som är fristående. I varje modul finns:

 • En introduktionsfilm som kortfattat summerar modulens tema och innehåll. Filmerna i materialet är på svenska och svensk undertext kan aktiveras genom att trycka på symbolen "cc" i filmfönstrets nederkant. 

 • En längre film med intervjuer och exempel från sfi-verksamheter.  

 • Ett studiematerial med frågeställningar som hjälper er att överföra forskning och beprövad erfarenhet på er egen verksamhet.

 • En text med fördjupning i fakta och konkreta exempel från sfi-verksamheter. Texterna är ganska långa och det kan vara värt att skriva ut dem inför läsning. Sfiväst har inbyggt stöd för utskrift så du kan skriva ut direkt från webbläsaren.

 • En frågelek med syfte att återkoppla till fakta som tas upp i modulens innehåll.

För att nya metoder och forskning inte bara ska förbli teori på sidan om det vardagliga arbetet utan införlivas i en verksamhets arbetssätt, krävs aktivt deltagande, reflektion och återkoppling hos pedagoger och skolledare. Dessa processer tar tid i anspråk, och den tiden behöver avsättas för att arbetet med modulerna ska öka elevernas förutsättningar att nå målen på utbildningen.

 

Förslag på arbetsgång

En rekommendation är att den grupp som bestämt sig för att arbeta med materialet tillsammans, går igenom en modul i taget och bokar in tid för reflektion, samtal och avstämning kring de frågeställningar som finns med i studiematerialen.  

En förstelärare, utbildningsledare eller rektor kan leda arbetslagets arbete genom att boka in mötestider och ge förslag på arbetsgång – i vilken ordning modulerna kommer och vilket material som gås igenom på och mellan varje avstämning. En rekommendation är att rektor frågar efter feedback från arbetslaget efter arbetet med respektive modul, till exempel i form av skriftliga summeringar av lagets arbete med studiematerialet. Modulerna kan också mynna ut i att arbetslaget framställer önskemål eller frågor riktade till utbildningsledning, rektor eller huvudman och då är det förstås viktigt att det samlas in och följs upp. 

Här är förslag på en arbetsgång för arbetslag. Samma upplägg kan en ledningsgrupp följa i materialet som är riktat till rektor/utbildningsledare.

 • Se introduktionsfilmen tillsammans. Anteckna frågor och reflektioner som den väcker på PostIt-lappar. Skriv en fråga/reflektion på varje lapp. Skicka ordet runt och samla ihop frågorna för uppföljning efter arbetet med modulen. 

 • Se filmen med exempel från skolmiljö/intervjuer med sfi-personal. Var och en antecknar dels något som väcker intresse i filmen, dels kritiska kommentarer eller frågor. Därefter delar ni med er av era tankar i par eller mindre grupper. Har ni ont om tid sparar ni diskussionen till nästa moment och låter bara var och en kort nämna sina synpunkter. 

 • Nu är det dags att ta fram studiematerialet. I studiematerialet finns förslag på arbetssätt beskrivna i inledningstexten. Det rekommenderade arbetssättet är att ni ställer de inledande frågorna till varandra genom parintervju där en är journalist och ställer frågorna samt antecknar svaren och att man därefter byter roll. De är formulerade för att var och en ska reflektera på egen hand. Ett alternativ om ni är få är att frågorna skickas en efter en kring bordet och att var och besvarar dem inför en gemensam diskussion. Ytterligare en variant är att var och en besvarar frågorna skriftligt, men det tar lång tid. Beräknad tid för parintervjuer är 15+15 minuter. I den andra delen av studiematerialet rekommenderas att ni ser filmen igen och sedan arbetar med uppgiften/uppgifterna. 

 • I mån av tid och intresse har ni sedan möjlighet att tillsammans eller enskilt studera beskrivningarna, exemplen och bilagorna i fördjupningstexten. Arbetar ni med den tillsammans är en rekommenderad metod att skriva ut texten som pdf-dokument och göra en läslogg, det vill säga: skriv upp 3-4 citat ur texten på ett papper och anteckna enskilt era tankar kring vad du läst. Läsloggen kan ni sedan dela med varandra. 

 • Arbetslagets arbete med studiematerialet och fördjupningstexten kan mynna ut i att ni gemensamt formulerar förslag och beslut kring nya eller förändrade arbetssätt. Ni får säkert bekräftelse på sådant ni redan gör och kanske bör ägna mer tid åt. Ofta stannar kollegialt samarbete vid att sådana ambitioner formuleras eller nämns i personalrummet och leder inte till att elevernas får bättre förutsättningar att lära. Arbetslaget behöver istället tydligt formulera beslut, önskemål, förslag och frågor till rektor, huvudman eller utbildningsledare och sätta upp en tidpunkt då ni ska utvärdera och påminna er vad ni kom överens om. 

 • Frågeleken är ett lustfyllt sätt att dra sig till minnes vad temat handlat om och att testa sitt minne. Det är ändå viktigt att komma ihåg att den utveckling och det lärande ni tar er an för elevernas skull handlar mer om processer och prövande arbetssätt än om enskilda faktakunskaper. Så ta vara på de tankar, idéer och exempel ni fått med er från arbetet med modulen!