Formativ undervisning – hur kan det ta sig uttryck i sfi-utbildningen?

Att som elev få återkoppling på genomförda uppgifter och framåtsyftande kommentarer som formar och stöttar nästa steg i lärandet – det är viktiga aspekter av en individanpassad undervisning.

Skolinspektionens granskning visar att undervisning och bedömning på sfi inte alltid innebär ett sådant förhållningssätt. Så hur kan formativa samtal systematiseras på sfi? Och vilka former av feedback får eleverna att reagera och lära sig? 

Du som är politiker, tjänsteman eller nyfiken på sfi av andra skäl kan få en snabb inblick i utbildning i svenska för invandrare (sfi) och de här aktuella frågorna genom följande översikt i filmer och text med exempel från Göteborgsregionen.

Filmerna hör till olika moduler på Sfiväst riktade till rektor, utbildningsledare och lärare. Vill du veta mer följer du länkarna på den här sidan. 

Projektet InVäst

Med målet att tydliggöra och stärka formativ undervisning och utveckla lärarnas feedback till eleverna har sfi-verksamheter inom Göteborgsregionen fått processtöd inom ramen för projektet InVäst. Arbetet har baserats på forskning om bedömning för lärande och formativ undervisning. Det har omfattat stöd till rektor/ledningsgrupp samt handledning för arbetslag med lärare och studiehandledare. 

Stödet till rektor/utbildningsledare har bland annat handlat om att:

  • Ta fram dokumentationsunderlag till undervisande lärare för formativa individuella samtal om elevens lärande.  
  • Ta fram riktlinjer för hur sådana samtal kan genomföras.
  • Planera inför implementeringen av riktlinjerna och dokumentationsunderlagen.

Processtödet för lärare har inneburit: 

  • Reflektion kring nuläge och utvecklingsbehov där lärare exempelvis uttrycker behov av avsatt tid för formativa samtal med eleverna samt behov av stöd för att hitta former för feedback till elever som är nybörjare i svenska och har liten erfarenhet av undervisning i skola.
     
  • Utbildningsdagar i formativ undervisning med uppgifter för lärarna att utföra i undervisningen från en gång till nästa, till exempel att testa nya metoder för att snabbt samla information om alla elevers lärande eller metoder för ordfördelning.
     
  • Genomgångar av forskning och beprövade erfarenheter genom film och litteratur. Framförallt har metoder förespråkats där eleverna interagerar med varandra för att förstå feedback och bearbeta egna texter. Metoder för stöttande dialog mellan lärare och elev har också presenterats.  

Mer om processerna med ledning och arbetslag finns i fördjupningstexten i modulen Att bedöma och ge återkoppling för lärande

Film: Återkoppling för lärande

Nedan film ger exempel på formativ undervisning.