Att leda arbetet med elevkartläggning på sfi

I den här modulen möter ni skolledare som utvecklat strukturer för arbetet med kartläggning av eleverna i sin sfi-verksamhet.

Ni får exempel på vad som är viktigt att kartlägga om varje elev och hur den informationen kan tas tillvara av undervisande lärare och följas upp för att stärka elevens lärande och valkompetens.

Ni får även fördjupa er i stödmaterial från Skolverket och finner underlag för reflektion och samtal som kan hjälpa er att driva lärandeprocesser i verksamheten för att utveckla elevkartläggningen och individanpassa undervisningen.