Individanpassning av undervisningen på sfi - vad kan det betyda?

Vid Skolinspektionens granskning av sfi 2018 visade undervisningen i flertalet granskade kommuner brister i fråga om individanpassning. Individanpassningen av undervisningen är inte enbart ett ansvar som kan tillskrivas sfi-lärarna, utan hänger tätt ihop med styrningen.

Om exempelvis närvaro och betygsstatistik är det enda huvudman och rektor efterfrågar i kvalitetsarbetet finns risk för att inga lärandeprocesser sätts igång som hjälper lärarna att anpassa form och innehåll i undervisningen efter elevernas förutsättningar, intressen och mål.

Så hur skapas en samsyn om vad som är kvalitativ sfi-undervisning? Och vad kan individanpassning betyda i praktiken? 

Du som är politiker, tjänsteman eller nyfiken på sfi av andra skäl kan få en snabb inblick i utbildning i svenska för invandrare (sfi) och de här aktuella frågorna genom följande översikt i filmer och text med exempel från Göteborgsregionen.

Filmer

De två filmerna nedan ger exempel på hur huvudmans och rektors styrning samt lärares undersökande undervisning kan stärka individanpassning. Filmerna hör till olika moduler på Sfiväst riktade till rektor, utbildningsledare och lärare. Vill du veta mer följer du länkarna på den här sidan. 

Att driva kvalitetsarbete på sfi

Kollegialt lärande – för elevernas skull

Projektet InVäst

Genom att utforska elevers behov och stärka dialogen mellan elev och lärare har sfi-verksamheter inom Göteborgsregionen tagit fram underlag och exempel som tydliggör vad individanpassad undervisning kan vara. De har fått processtöd inom ramen för utvecklingsprojektet InVäst. Intervjuer och observationer har varit utgångspunkten för en förändrad, anpassad undervisning, både i val av metoder och val av tema för undervisningen.  

Här följer ett antal exempel på hur undervisningen anpassats av olika arbetslag: 

 • Lärare går från praktik till teori och tar utgångspunkt i praktiska moment, studiebesök och rollspel för att skapa sammanhang och autenticitet i undervisningen för elever med begränsad akademisk erfarenhet. Genom upplevelser på film och i bild tränas elevernas tal och skrivande mot utmanande mål i undervisningen.
   
 • Arbetslag planerar och genomför undervisning i tal och samtal utifrån elevbehov. De skapar rollspel, formar så autentiska dialoger som möjligt samt lägger upp filmade dialoger på en lärplattform som underlag för träning. De följer också elevernas muntliga progression genom checklistor och analys.
   
 • Arbetslag intervjuar elever för att ta reda på vilka tal- och skrivsituationer eleverna möter i sin vardag och eventuellt yrkesliv. Därefter utgår de från dessa situationer för att sätta upp tydliga lärandemål och forma uppgifter i undervisningen.
   
 • Lärare tar reda på vilka digitala redskap eleverna använder eller vill använda i sin vardag. Utifrån detta planeras undervisning i digital kompetens där eleverna används som resurser för varandra.  

Processtödet har baserats på forskning inom andraspråksundervisning och professionell utveckling i skolan, Skolverkets stödmaterial samt beprövad erfarenhet. Det har omfattat stöd till rektor/ledningsgrupp samt handledning för arbetslag med lärare och studiehandledare med elevernas modersmål. 

 

Stödet till rektor/utbildningsledare har bland annat handlat om att:

 • Stötta vägen från nuläge till konkret agerande i fråga om lärandeprocesser i verksamheten.
 • Skapa förutsättningar i mötestid, mötesformer och modersmålsresurser för att lärarna ska kunna utforska elevers behov utifrån till exempel intervjuer.
 • Följa upp arbetslagens arbete genom att t ex efterfråga beslut, forskningsanknytning och gemensam undervisningsplanering. 

 

Processtödet för lärare och studiehandledare har inneburit: 

 • Handledning i att utforska elevbehov.
 • Stöd och hjälp för lärarnas eget lärande i fråga om nya metoder i undervisningen utifrån de kartlagda elevbehoven.
 • Handledning i att gemensamt ta beslut och förfina undervisningen i förhållande till kartlagda elevbehov.
 • Stöd i att följa upp genomförda förändringar i undervisningen.  

Mer om processerna med ledning och arbetslag finns i modulerna Att leda kollegialt lärande samt Att lära av och med kollegorna i arbetslaget.