Kartläggning av vuxna elever på sfi – vad är poängen med det och hur gynnar det eleven?

Sfi-utbildningen och övrig vuxenutbildning ska anpassas till de studie- och yrkeserfarenheter, lärandebehov och erfarenheter av litteracitet som var och en av de vuxna eleverna har. Därför är kartläggningen central.

Men vem har ansvar för den? Hur dokumenteras den? Och hur leder den vidare och präglar undervisningsplaneringen?  

Du som är politiker, tjänsteman eller nyfiken på sfi av andra skäl kan få en snabb inblick i utbildning i svenska för invandrare (sfi) och de här aktuella frågorna genom följande översikt i filmer och text med exempel från Göteborgsregionen.

Filmerna hör till olika moduler på Sfiväst riktade till rektor, utbildningsledare och lärare. Vill du veta mer följer du länkarna på den här sidan. 

Projektet InVäst

Med målet att tydliggöra kartläggningens roll och koppla den tydligare till undervisningen har sfi-verksamheter inom Göteborgsregionen fått processtöd inom ramen för projektet InVäst. Arbetet har baserats på Skolverkets stödmaterial samt kommunernas olika krav på kartläggning och elevuppföljning.

Under projektets gång uppmärksammades även processen för att ta fram ett nationellt kartläggningsmaterial i litteracitet för nyanlända i vuxenutbildningen. Processtödet har omfattat stöd till rektor/ledningsgrupp samt handledning för arbetslag med lärare och studiehandledare med elevernas modersmål. 

Stödet till rektor/utbildningsledare har bland annat handlat om att:

  • Formulera utmaningar med verksamhetens befintliga arbete med kartläggning och planera för utveckling.
  • Ta fram riktlinjer för kartläggningssamtal och underlag för dokumentation av samtalen till den pedagogiska personalen. 
  • Stärka modersmålets roll i kartläggningen av elevernas intressen, förutsättningar och mål. 
  • Ge förutsättningar för hållbar hög kompetens hos både lärare och studiehandledare kring kartläggningens roll i undervisningen och inför vidare studie- och yrkesmål. 
  • Förbereda för implementering av det nationella kartläggningsmaterialet i litteracitet. 

Mer om rektor/utbildningsledares roll i kartläggningsarbetet finns i modulen Att leda arbetet med elevkartläggning på sfi.

 

Processtödet har för arbetslag inneburit: 

  • Handledning för att uppmärksamma lärarna på kartläggningens betydelse för planeringen av en individanpassad undervisning.
  • Träning i att genomföra kartläggning löpande genom elevdialog i undervisningen och med stöd av modersmål  
  • Träning i att planera undervisning med utgångspunkt i kartläggning och formativ undervisning. 

Mer om kartläggning i undervisningen finns i modulen Att undervisa med kartläggningen som utgångspunkt.

Filmer

Nedan filmer ger exempel på lärares och ledningsgruppers arbete med elevkartläggning integrerat i undervisningen.

Undervisning med elevkartläggningen i fokus

Att leda arbetet med elevkartläggning