Kvalitet i sfi-undervisningen – vad är det och hur mäter vi det?

Hur huvudman axlar ansvaret för att följa upp utbildningsverksamhet är en angelägen fråga i förhållande till sfi och andra utbildningar där elevgruppen kan antas ha begränsade kunskaper om sina rättigheter.

Att ta fram bra underlag för kvalitetsarbetet är samtidigt utmanande på en utbildning med flexibilitet i schema och kurslängd – och krav på individanpassning av former och innehåll. Så hur kan kvalitet mätas och följas på sfi? Och hur kan resultatet från kvalitetsarbetet påverka undervisningen? 

Du som är politiker, tjänsteman eller nyfiken på sfi av andra skäl kan få en snabb inblick i utbildning i svenska för invandrare (sfi) och de här aktuella frågorna genom följande översikt i filmer och text med exempel från Göteborgsregionen.

Filmerna hör till en modul på Sfiväst som riktar sig till rektor och utbildningsledare. Vill du veta mer följer du länkarna på den här sidan. 

Projektet InVäst

Med målet att stärka det systematiska kvalitetsarbetet har sfi-verksamheter inom Göteborgsregionen fått processtöd inom ramen för projektet InVäst. Arbetet har baserats på forskning inom professionell utveckling i skolan och Skolverkets stödmaterial för systematiskt kvalitetsarbete. Det har framförallt omfattat stöd till rektor/ledningsgrupp, men också processer med pedagogisk personal.

Två slutsatser är att:  

  • Lärare behöver vara delaktiga i kvalitetsarbetet och att det arbetet behöver organiseras som en långsiktig lärprocess från ledningens sida. 
  • Att lärare och ledning behöver kombinera flera metoder och mått i det systematiska kvalitetsarbetet för att kunna anpassa verksamheten till elevernas behov av lärande, till exempel observation, intervju, diagnoser.  

Stödet till rektor/utbildningsledare har handlat om att föra samtal utifrån Vuxenutbildningsförordningen och Skolverkets stödmaterial samt analysera styrkor och behov i det befintliga systematiska kvalitetsarbetet (se frågor i studiematerial).

 

Exempel på sådant som värdesätts eller efterfrågas i kvalitetsarbetet är:  

  • Att skriftliga utvärderingar systematiskt kompletteras med fokusgruppsintervjuer för elever i språkgrupper med stöd av tolk. 
  • Att ledningsgrupp och lärare har samsyn om vad som är kvalitet i undervisningen. 
  • Strukturer för att beskriva och följa elevernas progression. 
  • Mötestid där lärare har tillfälle att utvärdera undervisningen i små arbetsgrupper med de kollegor som undervisar samma elever eller elever med liknande förutsättningar i lärandet.  

Mer om processerna med rektor/utbildningsledare finns i fördjupningstexten i modulen Systematiskt kvalitetsarbete.

 

Processtödet för lärare och studiehandledare har inneburit arbete med: 

  • Metoder för att kartlägga och utforska elevbehov, till exempel elevintervjuer och observationer.  
  • Aktuell forskning om undervisningsmetoder som svarar på elevbehov som kommer fram i kvalitetsarbetet, till exempel metoder för stöttande dialog och att konkretisera undervisningen genom studiebesök, praktiska moment och visuellt stöd. 
  • Gemensamma beslut om att förändra undervisningen för att möta det kartlagda elevbehovet. 
  • Uppföljning av resultatet av den förändrade undervisningen utifrån elevernas lärande och upplevelser, till exempel genom utvärderande observationer och intervjuer. 

Mer om processerna med arbetslag finns i modulen Att lära av och med kollegorna i abetslaget

Filmer

Nedan filmer återspeglar erfarenheterna från processtödet och ger exempel på systematiskt kvalitetsarbete ur rektors synvinkel samt lärprocesser i ett arbetslag.

Att driva kvalitetsarbete på sfi

Kollegialt lärande - för elevens skull