Film om att driva kvalitetsarbete på sfi

Att driva kvalitetsarbete på sfi - Nomi_v3

I filmen intervjuas Nomi Madolo, rektor för vuxenutbildningen i Partille kommun, av Jenny Hostetter.

Hon beskriver det systematiska kvalitetsarbetet på sfi och övriga vux utifrån två olika aspekter; kvalitetsmått från statistik samt processer och elevdialog för utveckling och lärande. Hon resonerar om fördelarna med fokusgruppsintervjuer i förhållande till enkäter för att fånga upp elevernas åsikter om utbildningen och ger även exempel på hur hon som rektor tar fasta på elevernas behov när hon leder lärarna i pedagogiskt utvecklingsarbete.

Nomi Madolo talar om följande aspekter av elevkartläggningen:

  • Utvecklingsprocesser och dialog kompletterar kvalitetsmåtten 
  • Klassrumsbesök kopplade till resultatuppföljningen
  • Kollegialt lärande med fokus på dokumenterade elevbehov
  • Prövande arbetssätt i tvålärarsystem
  • Elevers delaktighet i kvalitetsarbetet 
  • Utvärderande intervjuer med stöd på modersmål
  • Systematiskt kvalitetsarbete i årshjul och scheman