Studiematerial om kollegialt lärande

Här finns frågor som kan stödja arbetslagets arbete med att utveckla ett kollegialt lärande.

Ett förslag på arbetsgång är att ni först besvarar frågorna skriftligt och individuellt och sedan skickar ordet runt och delger varandra era tankar. Ni kan också intervjua varandra med hjälp av frågorna.  

De inledande frågorna hjälper er att gemensamt formulera nuläge och önskeläge. 

Fördjupningsuppgifterna är formulerade för att sätta igång processer som leder till gemensamma beslut och förändring av undervisningspraktiken utifrån elevbehov. De kräver tid och behöver följas upp i praktiskt arbete och gemensamma möten. En rekommendation är att arbetet leds av en förstelärare eller annan lärare som tar en handledande roll och exempelvis förbereder uppgifter, beräknar tidsåtgång för de olika delarna, summerar och för beslut vidare. Det kan vara bra att handledaren tar del av det övriga materialet i modulen på förhand. 


A. Inledande frågeställningar

1. Beskriv vad du tänker är bristerna och förtjänsterna med det kollegiala samarbetet/lärandet på sfi hos er hittills.  

 1. Hur beskriver ni ledningens uppdrag till er när det gäller kollegialt lärande? Vad är brister och förtjänster med den styrningen?
 2. Vad tycker du själv är brister och förtjänster? 
 3. Vad uppfattar du att dina kollegor har för upplevelser och tankar kring samma fråga? 
 4. Vad tror du är brister och förtjänster utifrån en tanke på vad som gynnar elevernas lärande? 
   

2. Hur tänker du dig att ett riktigt bra kollegialt lärande skulle vara? 

 1. Hur skulle det fungera?
 2. Hur skulle det ledas och organiseras?
 3. Hur skulle det användas för att gynna elevernas lärande? 
   

3. Vilka utmaningar ser du när det gäller att samla er sfi-verksamhet kring ett kollegialt lärande?

 1. Vilka hinder finns för att skapa det?
 2. Vilka hinder finns för att implementera det?
 3. Vilka ytterligare frågor, diskussioner eller möjliga konflikter tror du dyker upp längs vägen? 
   

4. Vad tror du krävs i resurser, tid, beslut och agerande för att er skola/er kommuns sfi ska komma igång med ett kollegialt lärande med elevernas lärande som mål?

 1. Vad behöver ledningen?
 2. Vad behöver den pedagogiska personalen? 
 3. Vad behöver eleverna?
   

B. Fördjupningsuppgifter

1. Skriv fortsättningen på meningen!

För att nå sina egna och utbildningens mål behöver våra elever lära sig…

Eller:

För att nå sina egna och utbildningens mål behöver våra elever förstå…

a. Hur vet ni det? Vilket underlag kan ni ta fram för att visa elevernas behov på ett tydligt sätt och för att förstå behovet bättre? Exempel på sådant, så kallad evidens, är:

 • intervjuer med ett antal elever, enskilt eller i fokusgrupper, (se filmen från Folkuniversitetet)
 • diagnoser och test som ni kanske behöver göra själva,
 • statistik från NP och lärares kommentarer i t ex bedömningsprotokollen till provdelarna
 • observationer av eleverna där ni systematiskt antecknar vad eleverna klarar eller behöver stöttning i (se filmen från Folkuniversitetets sfi-verksamhet i Göteborg: Kollegialt lärande - för elevernas skull)
 • enkäter
 • förslag som rör undervisningen och som kommit fram i skolans arbete med elevdemokrati, till exempel studeranderåd

b) Kan ni visa att det elevbehov som ni ringat in är förankrat i läroplan eller kursplan för sfi? Var? Notera citat som ger stöd åt ert val av utvecklingsområde-elevbehov. 

 

2. Vad behöver ni som arbetslag veta mer om eller hitta nya metoder för om ni ska kunna svara på de elevbehov som ni har identifierat? Behöver ni resurser som ni inte har idag? Behöver ni stöd eller fortbildning inom något särskilt fält? Hur kan ni gå vidare med det?
 

3. Hur organiserar ni en fortbildning som svarar på era behov?

a. Vilken litteratur behöver ni läsa? Se exempel på länkar och litteratur inom den här webbutbildningen! Vänd er exempelvis till en lärarutbildning eller Nationellt centrum för svenska som andraspråk för för att få tips.

b. Hur får ni tid att läsa? Kan ni fördela läsningen och redovisa för varandra?

c. Kan ni vända er till någon expert inom er verksamhet eller kommun som kan summera viktig forskning för er?
 

4. När ni har läst och utforskat och funnit modeller som kan hjälpa er att möta elevbehovet:

Ta ett gemensamt beslut om en eller några förändringar som ni ska genomföra i er undervisning. Vad är det för nya erfarenheter ni vill ge eleverna för att de ska få ökade chanser att lära i fråga om det elevbehov ni har sett?
 

5. Hur mäter ni effekt på elevernas lärande?

a. Hur lång tid behöver ni på er för att genomföra förändringarna och iaktta elevernas lärande – en vecka eller 3-4 månader?

b. Hur mäter ni effekten på elevernas lärande? Tips: gör samma elevintervjuer, diagnoser och tester eller observationer som tidigare och analysera eventuella förändringar.

c. Vad drar ni för slutsatser av effektmätningen? Har eleverna lärt sig mer och snabbare och hur kan ni i så fall implementera förändringarna så de blir en del av ert reguljära arbete? Ser ni inte önskade förändringar? Tänk till igen och testa nya förändringar som kan fungera bättre.