Studiematerial om studiehandledning modersmålsstöd och samarbete på sfi

Här finns inledande frågor för arbetslag som vill utveckla modersmålet som resurs i undervisningen samt stärka samarbetet mellan lärare och studiehandledare eller annan personal som erbjuder stöttning på elevernas modersmål i sfi-undervisningen.

Frågorna är utformade så att en del av dem går att besvara även om ni idag inte har något som helst stöd på modersmål i er verksamhet. Då kan svaren på frågorna behöva riktas vidare till rektor och huvudman.

Arbetsgång

Ett förslag på arbetsgång är att ni på ett gemensamt möte intervjuar varandra i par eller liten grupp med hjälp av frågorna. Det är bra om en lärare intervjuar någon som ger studiehandledning med elevernas modersmål och vice versa, om så är möjligt. Frågorna hjälper er att lyssna på olika erfarenheter och att gemensamt formulera nuläge och önskeläge för att kunna ta beslut om gemensamma förändringar i undervisningen i ert arbetslag.

Den som intervjuar lägger sig inte i med egna åsikter eller kommentarer, men efter en stund vänder ni på intervjun så att alla besvarar samma frågor. Frågorna kan också besvaras skriftlig och individuellt inför mötet. Fördela då ordet på mötet så att var och en får gott om tid att redovisa sina synpunkter på nuläge och önskeläge.

Längre ner finns även en fördjupningsuppgift. Den ger exempel på hur ni som arbetslag kan stärka individanpassning och elevdelaktighet genom samarbete kring elevernas modersmål.

Frågorna och uppgiften kräver tid och behöver följas upp i praktiskt arbete. En rekommendation är att arbetet leds av en förstelärare eller annan lärare som tar en handledande roll och förbereder uppgifter, beräknar tidsåtgång för de olika delarna, summerar och för beslut vidare.

Det kan vara bra att handledaren tar del av det övriga materialet i modulen på förhand. I modulen finns en längre fördjupningstext med beprövad erfarenhet från sfi i InVäst samt referenser till forskning när det gäller studiehandledning på modersmål.


A. Inledande frågeställningar som rör studiehandledning på modersmål

1. Hur beskriver du nuläget när det gäller studiehandledning på modersmål i er sfi-verksamhet idag om... (alternativ a eller b)

a) ... ni har tillgång till någon typ av studiehandledning på modersmål idag:

 • Hur uppfattar du att lärarna använder sig av studiehandledningen i dag - vilka är bristerna och förtjänsterna från deras perspektiv?
   
 • Hur uppfattar du att studiehandledare/modersmålsstöd på er skola ser på sin roll - vilka är bristerna och förtjänsterna från deras perspektiv?
   
 • Vilka brister och förtjänster ser du i er verksamhets arbete med elevernas modersmål i förhållande till vad som gynnar elevernas lärande? 

b) ... ni inte har tillgång till studiehandledning på modersmål i er sfi-verksamhet idag:

 • Har du som lärare andra strategier för att ta vara på era elevers modersmål som en styrka och resurs i undervisningen? Har någon av dina kollegor det, såvitt du vet?
   
 • Har lärare möjlighet att boka tolk? Vid vilka tillfällen gör ni det? Hur fungerar tolksituationen som bäst och vilka krav ställer det på er lärare respektive tolken och eleven? Vilka brister och förtjänster ser du med en sådan situation utifrån elevernas perspektiv?
   
 • Finns det tillfällen då du önskar stöd på elevernas modersmål? Vilka?
   
 • Finns det tillfällen då du bedömer att eleverna hade gynnats av att ha tillgång till stöd och studiehandledning på elevernas modersmål? 
   

2. Hur tänker du dig att ett riktigt bra samarbete mellan lärare och studiehandledare med elevernas modersmål skulle kunna se ut? Hur skulle det användas i organisationen för att gynna elevernas lärande?

 • Hur tänker du dig att studiehandledningen skulle användas för att tydliggöra utbildningens upplägg och mål för eleverna?
   
 • Hur skulle studiehandledning på modersmål kunna stärka elevernas delaktighet i utbildningen?
   
 • Vad skulle ett arbetslag kunna göra för att stärka samarbetet mellan lärare och studiehandledare? Hur kunde ett fint sådant samarbete se ut? Hur mycket gemensam planeringstid skulle ni behöva?
   
 • Finns det andra funktioner som studiehandledningen skulle kunna fylla? Vilka? Under vilka förutsättningar skulle det fungera som bäst? 
   

3. Vad tror du det skulle betyda för era elevers identitet och upplevelse i lärsituationen om sfi-lärarna använde sig mer än idag av modersmål som resurs och stöd i undervisningen, till exemepel genom att fråga eleverna efter ord och uttryck på deras modersmål, genom att låta eleverna skriva eller samtala på sitt modersmål som startpunkt för skrivträning på svenska? Ta gärna hänsyn till att behoven kan skilja sig åt mellan de olika studievägarna.
 


B. Fördjupningsuppgift

1. Titta på filmen med arbetslaget på studieväg 1 på ABF Vux i den här modulen och anteckna vilka olika poänger de medverkande ser med att använda modersmål i studiehandledning och undervisning. Hur upplever de att eleverna gynnas av det?
 

2. Hur gör de för att ta vara på elevernas modersmål som resurs? 
 

3. Vilka förutsättningar krävs för en fungerande studiehandledning, enligt medarbetarna i arbetslaget?
 

4. Skriv en kort text om vad du själv skulle vilja veta om varje elev om ni talade samma språk. Vad skulle du fråga om? Vad skulle du vilja säga? Hur skulle samtalet gynna elevernas lärande på bästa sätt?
 

5. Din rektor har ansvar för att leda sfi-utbildningens kvalitetsarbete och undervisning. Vad tycker du att rektorn borde fråga om och ta reda på för att utvärdera elevernas upplevelse på sfi-utbildningen om rektor och elever talade ett gemensamt språk?