Studiematerial om stöttning i språk och yrkesämne

Här finns frågor som kan stödja ett arbetslags arbete med att utveckla samarbetet mellan yrkeslärare och språklärare och/eller studiehandledare med elevernas modersmål.

Ett förslag på arbetsgång är att ni först besvarar frågorna skriftligt och individuellt och sedan skickar ordet runt och delger varandra era tankar. Ni kan också intervjua varandra med hjälp av frågorna.

De inledande frågorna hjälper er att gemensamt formulera nuläge och önskeläge, fördjupningsuppgifterna är formulerade för att sätta igång processer som leder till gemensamma beslut och förändring av undervisningspraktiken utifrån elevbehov.

Fördjupningsuppgifterna kräver tid och behöver följas upp i praktiskt arbete och gemensamma möten. En rekommendation är att arbetet leds av en förstelärare eller annan lärare som tar en handledande roll, förbereder uppgifter, beräknar tidsåtgång för de olika delarna, summerar och för beslut vidare och så vidare. Det kan vara bra att handledaren tar del av det övriga materialet i modulen på förhand


A. Inledande frågeställningar

1. Beskriv vad du tänker är brister och förtjänster med samarbetet inom arbetslaget som det ser ut just nu. 

a. Hur beskriver ni ledningens uppdrag till er när det gäller att samarbeta och samplanera? Vad är brister och förtjänster med den styrningen?

b. Vad tycker du själv är brister och förtjänster? 

c. Vad tror du är brister och förtjänster utifrån en tanke på vad som gynnar elevernas lärande? 

d. När tycker du att ert samarbete hjälper eleverna att lära sig det som behövs för att klara ett jobb i branschen? Ge exempel!

 

2. Hur tänker du dig att ett riktigt bra samarbete mellan språklärare/studiehandledare och yrkeslärare i arbetslaget skulle fungera? 

a. Hur skulle det ledas och organiseras?

b. Hur mycket gemensam planeringstid skulle det kräva – och vilka skulle behöva dela planeringstid?

c. Hur skulle det användas för att gynna elevernas lärande? 

 

3. Vilka utmaningar ser du när det gäller att integrera språkundervisning och ämnesundervisning?

a. Vilka hinder finns för att skapa det?

b. Vilka hinder finns för att implementera det?

c. Vilka ytterligare frågor, diskussioner eller möjliga konflikter tror du dyker upp längs vägen? 

d. Kan du ge exempel på språkliga utmaningar och genrer från syftesbeskrivning och kunskapskrav inom yrkesämnet? Vilka?

e. Om ni erbjuder språkkurser inom er yrkesutbildning: Vilka av sfi- eller sva-kursens kunskapskrav upplever du att du inte alls kan träna eleverna på inom ramen för branschen? Tror du att någon av dina kollegor kan ge dig fler idéer kring hur kunskapskraven på sfi- eller sva-kurserna kan tränas inom ramen för den kommunikation med kunder/patienter/kollegor/etc som elevens ska hantera inom branschen?

 

4. Vad tror du krävs i resurser, tid, beslut och agerande för att eleverna ska få möjlighet att möta en undervisning där yrkeslärare och språklärare tränar eleverna mot gemensamma lärandemål (om ni inte redan erbjuder det)?

a. Vad behöver ledningen?

b. Vad behöver den pedagogiska personalen?

 

B. Fördjupningsuppgifter

1. Ta ett stort blädderblocksblad.

Rita en cirkel i mitten, ca 2 dm i diameter. Skriv enskilt i varsitt hörn eller utrymme utanför cirkeln varsitt svar på följande fråga:

  • På vilka olika sätt kan ni som arbetslag se och dokumentera elevers kompetens och behov i förhållande till den bransch eleverna vill in på? Tänk på flera aspekter, t ex praktiska förmågor, teoretisk kunskap, samarbetsförmåga och kommunikativa färdigheter.

När ni skrivit och funderat enskilt i 5-10 minuter skickas ordet runt. Var och en beskriver sina idéer. De idéer som ni kan enas om eller som flera av er har nämnt skriver ni in i mittcirkeln.

Titta på filmen i den här modulen från utbildningspaketet Mekaniker tunga fordon vid Göteborgs tekniska college i Göteborg.

Anteckna under filmens gång:

  • Hur gör lärarna och ledarna för att dokumentera elevers erfarenheter, kompetenser och behov?
  • Vilka olika metoder för dokumentation nämns eller visas i filmen?

Därefter går ni igenom mittcirkelns punkter på ert blädderblocksblad och funderar på:

  • Hur kan ni göra för att planera undervisningen i både yrke och språk för att möta de behov som kommer fram ur dokumentationen av eleverna?

Ta vara på de idéer ni kan enas om och planera in tillfällen i kommande undervisningsmoment då ni särskilt fokuserar på dokumentation och på att planera undervisningen utifrån vad den dokumentationen visar om elevernas behov av lärande.

 

2. Se på filmen från GTC en gång till och fokusera på avsnittet då språkläraren kommenterar och visar hur hon arbetar med stöttande dialog med eleverna i verkstan.

Diskutera följande frågor:

a. Vid filmtillfället finns bara två elever på plats; vanligtvis är eleverna vara 20 i gruppen. Hur kan lärarna göra för att låta fler elever vara aktiva i det praktiska momentet och för att ge alla tillfälle att sätta ord på det moment som utförs?

b. Skriv en tipslista till er själva på de knep språkläraren på filmen använder sig av för att stötta elevens tal, t ex att be eleven återupprepa en mening efter att hon justerat meningsbyggnaden eller skjutit in ett nytt ord. Ta ett gemensamt beslut om att testa ett eller två av hennes knep och planera in ett praktiskt moment som kan ge er och eleverna motsvarande tillfälle till stöttande dialog.