Studiematerial om att leda kollegialt lärande

Här finns frågor som kan stödja en skollednings arbete med att organisera kollegialt lärande på sfi.

Frågorna kan vara stöttande också för en enskild rektor, men instruktionen är utformad för en ledningsgrupp. Ett förslag på arbetsgång är att ni först besvarar frågorna skriftligt och individuellt och sedan skickar ordet runt och delger varandra era tankar. Ni kan också intervjua varandra i par med hjälp av frågorna.

De inledande frågorna hjälper er att gemensamt formulera nuläge och önskeläge.

Fördjupningsuppgifterna är formulerade för att sätta igång processer som leder till beslut och förändring. De kräver tid och behöver följas upp i praktiskt arbete och gemensamma möten. Finns det möjlighet så kan det vara bra att ha en extern handledare som leder processarbetet.

Ett studiematerial med motsvarande frågor utformade för pedagogisk personal finns i modulen Att lära av och med kollegorna i portalen riktad till arbetslag på den här webbutbildningen.


A. Inledande frågeställningar

1. Beskriv vad du tänker är bristerna och förtjänsterna med det kollegiala samarbetet/lärandet på sfi i er verksamhet idag.  

a. Hur beskriver du som rektor/ledare ditt arbete med kollegialt lärande för nuvarande?

b. Hur beskriver du som är rektor ditt ansvar för lärarnas undervisning (läs gärna citaten nedan från läroplanen)?

Alternativ frågeställning för skolledare utan rektorsansvar:

Hur är det pedagogiska ledningsansvaret formulerat och fördelat i den sfi-verksamhet som du är verksamhetsledare/utbildningsledare för? Behöver det förtydligas? Vilken är din roll i det pedagogiska ledningsansvaret?

Citat ur Läroplan för vuxenutbildningen:

”Som pedagogisk ledare för vuxenutbildning och som chef för lärarna och övrig personal i verksamheten har rektorn ansvar för verksamhetens resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att (…) lärarna anpassar undervisningens upplägg, innehåll och arbetsformer efter elevernas skiftande behov och förutsättningar”

c. Vilka brister och förtjänster ser du i din roll idag när det gäller att leva upp till det uppdrag du har?

d. Vad uppfattar du att den pedagogiska personalen i er verksamhet har för upplevelser och tankar kring det pedagogiska ledningsansvaret? Tror du att lärarna förhåller sig positivt eller negativt till att öppna dörren till undervisningen för rektor?

e. Vad tänker du är brister och förtjänster i det kollegiala lärandet i er verksamht utifrån en tanke på vad som gynnar elevernas lärande? 
 

2. Hur tänker du dig att ett riktigt bra kollegialt lärande skulle se ut? 

a. Hur skulle det ledas och organiseras?

b. Hur skulle exempelvis nya lärare introduceras och engageras i det?

c. Hur skulle det användas för att gynna elevernas lärande? 

d. Hur skulle det kunna ingå i det systematiska kvalitetsarbetet och presenteras för huvudman som en del i kvalitetsredovisningen?
 

3. Vilka svårigheter ser du när det gäller att samla er sfi-verksamhet kring ett kollegialt lärande?

a. Vilka hinder finns för att skapa det?

b. Vilka hinder finns för att implementera det?

c. Vilka ytterligare frågor, diskussioner eller möjliga konflikter tror du dyker upp längs vägen? 
 

4. Vad tror du krävs i resurser, tid och beslut för att er sfi-verksamhet ska komma igång med ett kollegialt lärande med elevernas lärande som mål?

a. Vad behöver du/ni i skolledningen?

b. Vad behöver den pedagogiska personalen? 

c. Vad behöver eleverna?
 


B. Agerande

Om ni har besvarat frågorna 1-4 enskilt så har var och en av er formulerat ett nuläge och ett önskeläge. Ni har också formulerat vilka hinder och resurser som kan krävas för att nå önskeläget.

Se till att ha gott om tid när ni delger varandra era tankar. Skicka ordet runt och avsätt tid för efterföljande diskussioner kring varje fråga. Under tiden spaltar ni upp det ni kan enas kring när det gäller nuläget respektive önskeläget.

Formulera därefter gemensamt en så konkret lista som möjligt kring hur ni skulle behöva agera för att nå från det nuläge ni beskriver gemensamt till det önskeläge ni kan enas om.

Den här listan kan ni återkomma till vid flera möten. Den fungerar bäst om den är så konkret att det framgår när saker ska göras och vem av er som har ansvar för att göra det eller följa upp det som ska göras. Ni finner exempel på agerandelista i fördjupningsdelen i den här modulen.
 


C. Fördjupningsuppgifter

1. Se filmen med Sara Snickars tillsammans. Skriv upp tankar och frågor. Gå varvet runt och diskutera varandras anteckningar.
 

2. Fundera på följande:

a. Ledningen på Folkuniversitetet fick handledning av processledare från InVäst. Processledarens roll handlade om att föreslå tänkbara modeller för kollegialt lärande från forskning, hålla i den röda tråden i processarbetet och planera för nästa steg tillsammans med ledningsgruppen. Processledaren ledde också samtalsövningar och gemensamma reflektioner.
Upplever ni att en processledare hade kunnat stötta er i att bygga upp eller utveckla ett kollegialt lärande? Vad hade ni behövt hjälp med, i så fall? Vart kan ni vända er för att fråga efter en handledare/processledare för er sfi-verksamhet?

b. Ett ytterligare stöd som skolledningen på Folkuniversitetet behövde gällde beslutsprocesserna. Tänk tillbaka på det gemensamma arbete som Sara Snickars beskriver och se på de fyra olika stegen i arbetet. Vilka beslut tror ni att skolledningen har tagit i samband med processen? När togs besluten? Hur tänker ni er att besluten har kommunicerats till lärarna?

c. Hur skulle ni beskriva ert arbete när det gäller att ta beslut om förändringar och processr som berör lärare och annan pedagogisk personal på skolan? Är det svårt eller lätt att fatta beslut samt att formulera och kommunicera dem till personalen?
 

3. Ett kollegialt lärande som leder till utveckling behöver ta fasta på elevernas lärande.
Det är tongivande skolforskare som Helen Timperley och Dylan Wiliam ense om. Vad behöver ni som skolledning veta mer om eller hitta nya metoder för om ni ska kunna leda lärarnas arbete med att svara på de elevbehov som ni har sett?

Behöver ni resurser som ni inte har idag? Behöver ni som ledare stöd, fortbildning eller handledning inom något särskilt fält? Hur kan ni gå vidare med det? Se gärna exempel på länkar och litteratur inom den här webbutbildningen. Vänd er också gärna till Nationellt centrum för svenska som andraspråk för att få tips.
 

4. Ta ett gemensamt beslut om en eller några förändringar som ni vill genomföra för att gynna ett kollegialt lärande inom er verksamhet.

Tänk er in i personalens situation. Har de gemensamma mötestider som kan avsättas för arbete i lärande enheter? Vilka enheter kan de tänkas arbeta i kollegialt? Utifrån studieväg? Utifrån andra gemensamma faktorer?
 

5. Hur kan ni mäta effekten av era beslut?

Ta redan nu beslut om hur de förändringar ni beslutar om ska utvärderas. Tänk dock på att utvärderingar ofta kan vara en ventil för lärare eller annan personal som är rädda för eller negativa till förändringar. Det kan vara viktigt att komplettera utvärderingar med samtal i arbetslagen där ni särskilt kan ta fasta på vad de lärare säger som verkligen vill förändra och utveckla i linje med elevernas behov och lärande.
 

6. Vad drar ni för slutsatser av effektmätningen?

Har det kollegiala lärandet gjort att lärarna och övriga personal lärt sig mer och hur kan ni i så fall implementera förändringarna så de blir en del av ert reguljära arbete? Ser ni inte önskade förändringar? Tänk till igen och testa nya modeller som kan fungera bättre.